ارزیابی چرخه ی عمر بر اساس استاندارد ISO14001:2015
آن چه که نیاز دارید تا برای پوشش دادن الزامات استاندارد جدید ISO14001:2015 در خصوص ارزیابی چرخه ی عمر انجام دهید. فایل در فرمت VISIO است و نیاز است حتما نرم افزار Microsoft VISIO روی سیستم شما نصب باشد. ...