فایل پاور پوینت 37 صفحه ای شامل: -بیان مهمترین خصوصیات اقلیمی مناطق گرم و خشک -اصول حاکم بر منطفه گرم و خشک جهت دست یابی به آسایش(جهت گیری-شکل گیری بافت متراکم-معابر ارگانیک و سرپوشیده-مصالح با ظرفیت حرارتی بالاو.....) -بیان تصویری عملکرد های عناصر معماری منطقه گرم و خشک(بادگیر-حیاط مرکزی-گودال باغچه-ایوان -حوضخانه و ....) -نمونه بررسی نمونه خانه عباسیان در کاشان با تصاویر -بررسی نمونه خانه لاری ها در یزد با تصاویر ...