ترجمه کامل کتاب و حل تمرینات ان با زبانی ساده و روان و قابل فهم ...