فرمت فایل : word(قابل ویرایش)-PDF
تعداد صفحات:60

ترجمه مقاله با عنوان:Governance structures and accounting at large municipalities

↓پرداخت و دانلود

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه

پیشینه
1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996.

3- بررسی مقالات… 9

4- توسعه مدل.. 13

4-1 فرضیه ساختار دولتی.. 13

جدول 1. مدلسازی نظری برای تجزیه و تحلیل چند متغیری.. 16

4-2 فرضیه دورة زمانی.. 17

5- نمونه. 18

جدول 2. متغیرهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل.. 20

6- نتایج.. 21

جدول 3. مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996. 22

6-2 مقایسه تغییر ساختاری 1983 تا 1996 ـ شهردار ـ شورا و مدیر شهر.. 23

جدول 5 . مقایسه های توصیفی نتایج 1983 با 1996 برای 49 شهر مدیر ـ شهر (C-M) 25

جدول 6. مقایسه های توصیفی شهرهای M-C با C-M توسط متغیر برای 1983 و 1996. 26

6-2-1 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ میزان افشاء. 27

6-2-2 تجزیه و تحلیل چند متغیری ـ وضعیت مالی.. 29

7- نتیجه گیری.. 30

7-1 محدودیت ها 31

7-2 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی.. 32

چکیده فارسی:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش‌های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می‌شوند. مدلسازی نظری نشان می‌دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه‌های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری‌ها مطرح شده است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت‌تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب‌تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینه میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه‌هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهه ۱۹۸۰ و اواسط دهه ۱۹۹۰ می‌باشد. یافته‌ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می‌نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری‌های بزرگ از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۶ براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده‌اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دوره زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در ۱۹۸۳ بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال ۱۹۹۶ نابسامان بودند.

چکیده انگلیسی:

Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed

↓پرداخت و دانلود