دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC

بهترین نمونه برای یادگیری میک مک، سناریونگاری و آینده پژوهی

نمونه ای از مراحل اول تا آخر سناریونگاری با استفاده نرم افزار میک مک و سناریوویزارد در اختیار قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که اعداد و شاخص ها فرضی می باشند. 

 

+ word

+ 50 صفحه

 

فهرست

Contents

فهرست.. 1

4-1- روش تحلیل ساختاری.. 1

توضیح مختصر مراحل. 2

4-2- نحوه محاسبه در نرم افزار میک مک... 4

4-3- خروجی تحلیل میک مک... 4

4-4- تحلیل ساختار با استفاده از نرم افزار میک مک (MICMAC) 5

4-5- روش نرمافزار MICMAC. 5

مرحله 1: بررسی متغییرها 6

مرحله 2: بررسی ارتباط بین متغیرها 6

مرحله 3 : شناسایی متغیرهای کلیدی.. 7

تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها 9

4-6- تحلیل ساختاری عوامل سرمایه گذاری و سود آوری در صنعت مسکن استان. 9

4-7- میزان سازگاری.. 12

4-8- تفسیر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها 16

- متغیرهای تعیین کننده یا تاثیرگذار : 16

- متغیرهای ریسک : 18

- متغیرهای هدف : 19

- متغیرهای «تاثیرپذیر» یا به بیان بهتر متغیرهای «نتیجه. 20

- متغیرهای مستقل یا مستثنی : 21

- متغیرهای «تنظیم کننده» : 22

4-9- سناریونگاری با بهره گیری از نرم افزار ScenarioWizard. 37

4-10- سناریوهای سرمایه گذاری و سود آوری در صنعت مسکن. 39

4-11- ارزش پایداری و میزان تاثیر کلی.. 40

4-12- خروجی نهایی نرم افزار ScenarioWizard. 41

4-13- شناسایی و تعیین منطق سناریو. 43

4-14- گام ششم:  تدوین سناریو. 44

4-14-1- سناریو اول (فردوس) – سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن– عدم تحریمهای اقتصادی.. 45

4-14-2- سناریو دوم (اطلال) – عدم سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن– عدم تحریمهای اقتصادی.. 45

4-14-3- سناریو سوم (یوز بیمار) – سرمایه گذاری دولت در بخش مسکن– وجود تحریمهای اقتصادی.. 46