Breeding for increased nitrogen-use efficiency: a review for wheat
اصلاح پروش و نژاد به منظور افزایش کارایی مصرف نیتروژن ؛ مروری بر گندم چکیده کود نیتروژنه بیشترین منبع مواد غذایی می باشد که در کشاورزی مدرن مورد استفاده قرار می گیرد و در برگیرنده ی هزینه های زیست محیطی بوده و از تولید قابل توجهی برخوردار است. که در این میان ، تقاضا برای دانه افزایش می یابد و تولید در واحد سطح برای زمین‌های زراعی تازه با کمبود مواجه می شوند. در این زمینه، اصلاح نژاد و پرورش (breeding) برای استفاده ...