Design of Low-Noise Switched-Capacitor Low-Pass Filters with Adaptive Configuration طراحی خازن - سوئیچ شده با نویز کم برای فیلترهای پایین گذر با تنظیمات تطبیقی چکیده : اختلالات نویز صورت گرفته شده در مصارف منطقه ای به عنوان یک امر مهم در طرح مدار می باشد. علی الخصوص برای فیلترهای خازنی کلید زنی شده (SCF) ، نویز یک محدودیتی برای کوچکترین مقدار واحد ظرفیت خازنی(capacitance) می باشد. در صورتی که SCF ها با گسترش ظرفیت خازنی بیشتر ، این محدودیت با توجه به مصرف ناحیه بیشتر ...