کتابی جامع از انتشارات ASME که در مورد سیستم های پمپاژ مایعات نفتی و تقویت فشار گازها در خطوط لوله بحث می کند.

↓پرداخت و دانلود

در این کتاب به طراحی سیستمهای پمپاژ سیالات و تقویت فشار گازها، انتخاب پمپها و کمپرسورها و تحلیل عملکردی آنها، اثرات زیست محیطی این سیستمها و ... می پردازد. 

↓پرداخت و دانلود