مجموعه 30 عکس میکروسکوپی از 24 انگل شامل تصاویر میکروسکوپی از انگل های زیر : 1 - لیشمانیا پروماستیگوت 2 - لیشمانیا آموستیگوت 3 - گامتوسیت پلاسمودیوم 4 - کریستوسپوریدیوم 5 - شیزونت 6 - شیزونت پلاسمودیوم 7 - سارکوسیست 8 - سارکوسیست تاکیزوئید 9 - ژیاردیاکیست 10 - ژیاردیاتروفوزوئید 11 - ژیاردیا 12 - توکسوپلاسما 13 - توکسو پلاسما گوندی 14 - تریکوموناس واژینالیس 15 - تریپنوزوما گامبینس 16 - تروفوزوئی ...