الگوریتم بهینه سازی فاخته یا Cuckoo Optimization Algorithm یکی از جدیدترین و قویترین روش‌های بهینه‌سازی تکاملی می‌باشد که تا کنون معرفی شده‌اند. این الگوریتم بر روی الهام از روش زندگی پرنده ای بنام فاخته یا  Cuckooبود. روش زندگی و تخم‌گذاری جالب این پرنده نوید یک الگوریتم بهینه‌سازی خوب و قابل را در طبیعت وحشی می‌داد. روشی که با کمترین تلاش، در جنگ برای بقا با سایر حیوانات، به بقا می‌رسید. این پرنده تنبل به زیبایی هرچه تمام تر سایر پرندگان را مجبور به شرکت در بقای خود می‌کند.