مقاله ترجمه شده رایانش مبتنی بر چارچوب تحلیلی برای تشخیص چهره ترجمه این مقاله در 9 صفحه می باشد. بخشی از مقاله ترجمه شده به صورت زیر می باشد: چکیده تشخیص چهره (FR) ،در اصل چند پیشرفت های رمان در طول دو دهه گذشته بوده است و به طور پیوسته پیشنهاد برنامه های مختلف متقابل دامنه که از نرم افزار تجاری جریان اصلی به برنامه های کاربردی اجرای قانون مهم باشد . توسعه تحولات اخیر در تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، رایانش ابری، شبکه های اجتماعی و یادگیری ماشین به صورت گسترده به دیدگاه متعارف تبدیل شده اند ک ...