مقاله بهبود بخشیدن کیفیت تصویری اثر انگشت با فرمت ورد word توضیحات : در این گزارش، تعریفی برای کیفیت تصویر اثر انگشت بیان می کنیم و الگوریتم‌هایی کلی که به واسطه آن ها کیفیت تصویر را براى آثار انگشت اندازه میگیریم ارائه می نمایم. همچنین یکسری روشهایی کلی و کاربردی برای رفع ابهام عینى اثر انگشت ارائه کرده ام. این مبحث همواره یکی از موارد مورد پژوهش محققان بوده چرا که همآهنگ کننده با تصویر اثر انگشتی با کیفیت خوب، به اجراء قویی از همآهنگی منتج می شود، و بالعکس، همآهنگ کننده تصویر ا ...