پروژه پایانی ابر رساناها


مقدمه
بخش اول
معرفی ابر رسانا
فصل اول
ابر رسانایی چیست؟
1-1 .واقعیات تجربی بنیادی

1-1-1 کشف ابر رسانایی
ابر رسانایی چیست؟
افزایش دمای بحرانی ابر رسانایی
فصل دوم
(فناوری ابررساناها)

اصول الکتریسیته
ساختار اتمی
آثار جوزفسن
اثر مایسنر- اوکسنفلد
مبانی نظری ابر رسانایی
ابر رساناها تجاری
ابر رساناها ...