پروژه پایانی رشته حسابداری (رویکرد موثر حسابرسان به تقلب در صورتهای مالی)+تکمیل شده

فایل: ورد Word

تعداد صفحات: 96 صفحه

مقدمه

امروزه پیچیدگی روابط تجاری ونیز معضلهای خصوصی ونیازهای شخصی افراد برای سازمانها،فعالان ذینفع

اقتصادی وحسابرسان،گره های کوری ایجادکرده اند که برای گشایش آنها صرف زمان وهزینه های هنگفتی لازم است.

دراین ارتباط،هرچند که به طورعمومی سازمانها تلاش های ضدفساد دامنه داری راباتدوین وپیگیری برنامهای رعایت مدیریت ریسک تقلب اجراکرده اند، ولی گویا اهرم انگیزه های غیراخلاقی قویتر بوده وهمواره متقلبین حرکت روبه جلو تری داشته اند.

نظر به گستره فساداخلاقی وجود،برای پرهیز،جلوگیری ویا محدود کردن تقلبهای مالی، حرکت های مسئولانه وهوشمندانه ترطبقات گوناگون حاکمیت وازجمله حسابرسان داخلی ومستقل مورد نیازاست.دراین میان، نگرش بازتاب پاسخ به ایفای مسئولیت کمک به حسن اجرای فرآیندگزارشگری مالی، ارزشیابی خطرتقلب گزارشگری شرکت بوده که تحقق آن با ارزیابی کارکرد کنترل های داخلی وبه طبع آن شناسایی پتانسیل ویژگی های رفتارهای متقبانه،برای تشخیص رخدادهای تقب درحوزه عمیات درون سازمانی،صورت می پذیرد.[1]

 

خلاصه‌ای از وضعیت امروز جهان

در جریان حدود صدسال اخیر، جامعه همواره انتظار داشته است حسابرسان تقلبها را کشف کنند و حرفه حسابرسی وضعیت خود را در طیف تشخیص و کشف تقلب، به‌عنوان هدف اولیه و اساسی حسابرسی، به‌طرف دیگر آن یعنی انکار مسئولیت نسبت به‌این امر، تغییر داده است. در سالهای اخیر، حرفه در پاسخ به فشار جامعه و دولتمردان، دوباره مسئولیتهایی را در کشف تقلب پذیرفته است. در عمل، حسابرسان ‌کارهای حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرای می‌کنند که انتظار معقول برای کشف تقلب وجود داشته باشد. حرفه همچنین مسئولیت ارزیابی کفایت سیستم کنترلهای داخلی را که توسط مدیران شرکت جهت کشف یا جلوگیری از تقلب ایجاد شده، پذیرفته است. علاوه بر این در سالهای اخیر حرفه حسابرسی وظیفه بیشتری را در گزارشگری پذیرفته است. یعنی علاوه بر وظیفه گزارش تقلب کشف‌شده در حین حسابرسی به مدیریت و سهامداران، وظیفه گزارشگری تقلب به مقامات مسئول (زمانی که این امر، نفع عمومی داشته باشد) را پذیرفته است. با وجود تغییر در وظایف حسابرسان، تقلب در شرکتها ادامه یافته است و به‌عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی فزاینده و مهم ظاهر می‌شود. روشن است که وظیفه حسابرسان و عملکرد آنان هنوز بسیار پایینتر از سطح انتظارات جامعه است.