عنوان مقاله به انگلیسی: Clinical Application of the PES/WES Index on Natural Teeth: Case Report and Literature Review عنوان مقاله به فارسی: کاربرد بالینی شاخص PES / WES در دندان های طبیعی: گزارش موردی و مروری بر ادبیات تحقیق چکیده: بکارگیری شاخص های قابل اعتماد جهت ارزیابی نتایج زیبایی شناختی در منطقه زیبایی، کمک بالینی مهم و عینی برای نظارت بر نتایج با گذشت زمان میباشد. مطابق ادبیات تحقیق موجود در این زمینه، شاخص های مختلفی جهت ارزیابی نتایج زیبایی توانبخشی پروتز ایمپلن ...