کتابی جامع و جدید  در مورد خوردگی خطوط لوله زیر زمینی.

↓پرداخت و دانلود

این کتاب 318 صفحه ای  در مورد روشهای تشخیص، تحلیل و جلوگیری از خوردگی خطوط لوله دفنی نفت و گاز از انتشارات Elsevier.

↓پرداخت و دانلود