موضوع تحقیق:  تاثیر تغذیه دررشد وتعلیم وتربیت کودکان

پودمان : پودمان تغذیه و سلامت

نام درس : الگوی تغذیه و آشپزی

نام و نام خانوادگی دانشجو :

شماره دانشجوئی :

کد ملی:

رشته تحصیلی: مدیریت خانواده

مقطع تحصیلی: کارشناسی
نیمسال تحصیلی: نیمسال اول تحصیلی 95-1394

 

چکیده

انسان برای رشد و تداوم زندگی نیاز به دریافت مرتب غذا دارد تا بتواند با هضم و جذب آن انرژی لازم برای انجام اعمال حیاتی را به دست آورد ، به این روند تغذیه می گویند .