↓پرداخت و دانلود

محتویات نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی : (۱۱۰۰ سوال همراه با جواب)

  1.  بیش از ۲۰۰ نمونه سوال درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی ) 
  2. بیش از ۲۰۰ نمونه سوال درس روانشناسی پرورشی به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  3. بیش از ۱۲۰ نمونه سوال درس روانشناسی رشد به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  4. بیش از ۲۷۰ نمونه سوال درس روشها و فنون تدریس به همراه جواب ( آموزگار ابتدایی )
  5. بیش از ۴۱۰ نمونه سوال درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی به همراه جواب( آموزگار ابتدایی)

↓پرداخت و دانلود


 بسته آزمون تخصصی ویژه آزمون سال 96 برای تصدی شغل آموزگار ابتدایی با توجه به متن آزمون استخدامی آموزش و پرورش آزمون کتبی آموزگار ابتدایی امسال در دو بخش عمومی و تخصصی خواهد بود که بخش دروس تخصصی آزمون شامل اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ، روانشناسی پرورشی ، روانشناسی رشد ، روشها و فنون تدریس ، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی خواهد بود.   + محتویات نمونه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی : (۱۱۰۰ سوال همراه با جواب)  بیش از ۲۰۰ نمونه سوال درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت به همراه جواب