یکی از مهمترین مسائلی که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنایع و خدمات دردست بررسی است، بهبود بهره وری و افزایش بازدهی می باشد

↓پرداخت و دانلود

و به همین منظور روشی برای کمک به امر بهره وری ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعیین روش منطقی و سریع و ساده انجام کار به کاهش هزینه ها و افزایش سود حاصل می پردازیم و از این طریق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست می یابیم.

بطور کلی بهبود بهره وری و به ویژه بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزاء ضروری بهره وری به حساب می آید. با استفاده از مطالعه روشی به دنبال بهبود بهره‌وری نیروی انسانی هستیم. به بیان دیگر مباحث کارسنجی و روش سنجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بهبود بهره وری عوامل تولید قابل استفاده و کاربرد می باشد.

فهرست مطالب

............................................................................فصل اول : مقدمه  1

تعریف موضوع ................................. 3

اهداف انجام پروژه ........................... 4

محدوده زمانی و مکانی انجام پروژه ............ 5

نکاتی کلی قابل توجه در مطالعه کار............ 6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه ....................................... 7

تاریخچه بهره وری و کارسنجی و زمان سنجی ...... 8

چند تعریف از بهره وری ....................... 10

روشهای کلی برای اندازه گیری بهره وری ........ 11

بهره وری عوامل تولید......................... 12

روش تعیین کل زمان کار ....................... 13

ارزیابی کار ................................. 16

هدف کارسنجی ................................. 19

موارد استفاده کارسنجی ....................... 19

فنون کارسنجی ................................ 23

مطالعه کار .................................. 23

فواید مطالعه کار ............................ 26

کارسنجی ..................................... 27

مراحل اصلی مطالعه کار ....................... 28

مطالعه روش .................................. 29

اهداف مطالعه روش ............................ 29

ابزارهای مرحله ثبت مطالعه روش ............... 31

علائم مورد استفاده در نمودارهای مربوط به فرآیند 38

تربلینگ ها................................... 46

زمان سنجی ................................... 50

مقدمات زمان سنجی ............................ 51

اهداف زمان سنجی ............................. 55

تکنیک های مختلف زمان سنجی ................... 56

مراحل اساسی زمان سنجی ....................... 57

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجی .... 58

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجی ....... 59

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجی ........... 60

بررسی روش در انجام زمان سنجی ................ 61

مراحل زمان سنجی به روش Stop watch................ 61

تقسیم سیکل عملیات به اجزا و مناسب کاری ...... 62

انواع عناصر کاری ............................ 63

انواع کرونومتر .............................. 66

روشهای ثبت نتایج زمان سنجی با کرونومتر ...... 67

مشکلات ثبت زمان .............................. 74

محاسبه تعداد سیکل های مورد مشاهده ........... 74

ضریب عملکرد ................................. 75

روش و ستینگ هاوس ............................ 79

روش توازن اجرای کار ......................... 80

الونس ....................................... 80

محاسبه زمان استاندارد........................ 82

سیستم های زمان سنجی پیشرفته خانواده MTM...... 84

کاربرد، مزایا و معایب روش MTM................ 84

واحد زمان در سیستم MTM....................... 85

انواع MTM.................................... 86

حرکت بسیط در سیستم MTM....................... 87

روش زمان سنجی MOST........................... 87

کاربرد انواع سیستم های زمان سنجی MOST........ 89

فصل سوم : بررسی وضعیت موجود

مقدمه ....................................... 90

معرفی شرکت .................................. 91

شهردارو در یک نگاه .......................... 92

محدوده مکانی شرکت شهردارو.................... 93

تاریخچه شرکت داروسازی شهردارو................ 94

نمودار سازمانی شرکت شهردارو.................. 95

چارت سازمانی شرکت «مدیریت»................... 96

خطوط تولیدی شرکت لابراتورهای شهردارو ......... 97

لیست تجهیزات جامدات ......................... 98

معرفی واحدی که پروژه در آن انجام شده ........ 100

بررسی مراحل اصلی کار در قسمت مایعات با استفاده از فلوچارت    101

نمودار OPC تولید قطره........................ 102

نمودار FPC ساخت قطره.......................... 103

بررسی وضعیت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسی .. 105

نقشه جریان .................................. 106

نمودار جریان فرآیند.......................... 107

جدول زمان بندی............................... 108

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

مقدمه ....................................... 110

نقاط قوت .................................... 111

نقاط ضعف .................................... 114

پیشنهادات ................................... 115

توصیه هایی جهت کارآمدتر شدن نیروی انسانی .... 116

پیشنهاداتی در خصوص بهبود شرایط .............. 118

شش عامل بهینه کننده‌ی زمان‌بندی................ 121

چند نکته مهم ................................ 122

منابع مورد استفاده .......................... 123

↓پرداخت و دانلود