فایل Excel برنامه "متره و برآورد و تهیه صورت وضعیت " براساس فهرستبهای تاسیسات مکانیکـی سال ۹۶ ...