ترجمه مقاله به همراه مقاله اصلی

WEB USAGE MINING TECHNIQUES FOR E-COMMERCE SITES

ENTERPRISE SEARCH
Enterprise search may be interpreted as search of textual materials owned by an organization, including search of their external Website, company‟s intranet, and any other textual document that they hold such as email, database records and shared documents by the use of information retrieval tools. This information may be structured or unstructured. Documents are produced by a variety of sources, perhaps in many different languages, and generally without formatting standards. Because of these complexity of the typical enterprise information spaces, only a few of the search engines available on the market are able to work with the wide range of databases, email formats, document formats, typical of medium scale enterprises

جستجوی سازمانی

جستجوی سازمانی شاید به عنوان عناصر متنی که متعلق به یک سازمان هستند توصیف شود که شامل جستجوی وب سایت خارجی ، اینترنت شرکت و هر مستندی که آنها نگهداری می کنند. مانند ایمیل ها ، رکورد های پایگاه داده و مستندات اشتراک گذاری شده باشد، تفسیر می شود.

این اطلاعات ممکن است ساختار یافته یا غیر ساختار یافته باشد مستندات از راه های مختلفی جمع آوری می شوند. مستندات ممکن است از زبان های مختلفی باشند یا اصلاً فرمت استانداردی نداشته باشند . بخاطر این تفاوت های گسترده ، فقط تعداد کمی از موتور های جستجو در بازار هستند که می توانند با پایگاه داده های مختلف ، فرمت های ایمیل و مستندات مختلف کار کنند.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

      ↓پرداخت ودانلود ترجمه مقاله